Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tomáš Kupčík
IČ 88016552,

se sídlem Sadová 332/18, 679 04 Adamov
zapsán v registru žinostenského podnikání


1.      Úvodní ustanovení

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Tomáše Kupčíka IČ 88016552 , se sídlem Sadová 332/18, 679 04 Adamov, zapsané v registru živnostenského podnikání (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.tomaholz.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.tomaholz.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3.       Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v případě, že kupujícím je spotřebitel. Spotřebitelem je ve smyslu § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, není spotřebitelem, se použijí zvláštní ustanovení čl. 11 obchodních podmínek.

1.4.       Těmito obchodními podmínkami se řídí každá kupní smlouva, uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím. Podmínky jednotlivých kupních smluv však mohou být předmětem zvláštního ujednání, dohodnou-li se na tom strany výslovně; takové ujednání musí mít písemnou formu. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají v takovém případě přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Není-li zvláštního ujednání, je rozhodující znění těchto obchodních podmínek.

1.5.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.6.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se však řídí těmi obchodními podmínkami, za jejichž účinnosti vznikly.

 

2.       Uživatelský účet

2.1.      Při první objednávce zboží kupujícím může prodávající kupujícímu dle volby kupujícího vytvořit uživatelský účet a zaslat kupujícímu přístupové údaje k tomuto uživatelskému účtu. Na základě těchto údajů může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní a z tohoto rozhraní provádět objednávky zboží (dále jen jako „uživatelský účet“). Objednávání zboží je však možné i bez vytvoření uživatelského účtu.

2.2.       Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužil v posledních dvou letech, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

2.6.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.       Uzavření kupní smlouvy

3.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a nepovažuje se za nabídku ve smyslu § 1732 odst. 1 občanského zákoníku, ani za nabídku s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

3.2.       Ceny zboží nabízeného skrze webové rozhraní obchodu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, nezahrnují však náklady spojené s dodáním zboží (čl. 3.3). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, s výhradou odchylného ujednání o kupní ceně mezi prodávajícím a kupujícím v písemné formě.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Prodávající nedodává zboží mimo území České republiky.

3.4.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    kupujícím (jméno, příjmení, dodací adresa, kontaktní údaje),

3.4.2.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.3.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.4.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.       Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (způsobu objednávky, množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.       Kupní smlouva je uzavřena na základě přijetí objednávky kupujícího prodávajícím, v okamžiku, kdy je kupujícímu doručena akceptace - potvrzení objednávky prodávajícím, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl kupující v objednávce. Pokud prodávající do 14 dnů od odeslání objednávky nezašle kupujícímu potvrzení objednávky, má se za to, že prodávající nemá zájem smlouvu uzavřít. Totéž platí i tehdy, oznámí-li prodávající kupujícímu, že objednávku neakceptuje.

3.8.      Veškerá předsmluvní jednání nezavazují smluvní strany k uzavření kupní smlouvy a jsou poskytovány zdarma. Předsmluvní odpovědnost ve smyslu § 1728-1729 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se neuplatní.

3.9.       Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.10.     Objednáním zboží kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4.       Cena zboží a platební podmínky

4.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží (do ČR) dle kupní smlouvy může kupující v souladu se svou volbou učiněnou v rámci objednávky zboží uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.1.1.    v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese uvedené v „Potvrzení objednávky“;

4.1.2.    v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.1.3.    bezhotovostně na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.1.4.    bankovním převodem.

4.2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.4 a 4.6 obchodních podmínek.

4.4.      V případě platby v hotovosti v provozovně, platby v hotovosti na dobírku či v případě bezhotovostní platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby bankovním převodem je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.       V případě platby bankovním převodem je kupující povinen při úhradě zadat příslušný variabilní a specifický symbol platby, který bude uveden při objednání zboží.

4.6.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve úplným zaplacením kupní ceny.      Kupující smí zboží pod výhradou vlastnického práva dále prodat, darovat či jinak na jiného převést jen po úplné úhradě kupní ceny za zboží. V případě porušení této výhrady vlastnictví kupujícím vznikne prodávajícímu právo na smluvní pokutu až do výše ceny dodaného zboží. Stejně tak není kupující do úplné úhrady kupní ceny oprávněn zboží zastavit, ručit jím nebo jej jinak zatěžovat. Dokud je zboží pod výhradou vlastnického práva, je kupující povinen s ním nakládat tak, aby mohlo být vždy uvedeno do takového stavu, v jakém bylo odevzdáno, dále je povinen jej chránit před odcizením, poškozením a zničením. V případě změny jeho stavu nese kupující veškeré náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu.

4.9.      Kupující není oprávněn na kupní cenu zboží jednostranně započíst své pohledávky za prodávajícím. Rovněž není kupující oprávněn zadržet kupní cenu zboží v případech uplatněné reklamace. Jednání kupujícího v rozporu s výše uvedením má za následek jeho prodlení s úhradou kupní ceny.

4.10.     Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad bude předán kupujícímu při dodání zboží.

 

5.       Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.      Prodávající a kupující mohou od smlouvy odstoupit v případě, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a jiných ustanovení kupní smlouvy, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

5.2.       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.3.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat buď poštou na adresu provozovny prodávajícího, nebo elektronicky na adresu elektronické pošty prodávajícího tomaholz@gmail.com. Formulář pro odstoupení od smlouvy je umístěn ve webovém rozhraní obchodu.

5.4.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen zboží prodávajícímu vrátit do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, nedohodnou-li se strany jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.       Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dále je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:

(a)        je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části po dobu delší než dvacet dnů;

(b)        je-li kupující v prodlení s převzetím zboží po dobu delší než 20 dnů; tím není dotčeno ustanovení čl. 6.4. těchto obchodních podmínek;

(c)        bylo-li zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem je úpadek nebo hrozící úpadek kupujícího;

(d)        kupující nesplnil svůj závazek z jiné kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím řádně a včas nebo je v prodlení s úhradou jiné pohledávky vůči prodávajícímu.

6.       Přeprava a dodání zboží

6.1.       Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k němu. Dále je prodávající povinen kupujícímu předat doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží.

6.2.      Zboží může být v souladu s kupní smlouvou buď doručeno na místo určené kupujícím v objednávce (pouze v ČR), nebo bude připraveno v provozovně prodávajícího k vyzvednutí kupujícím.

6.3.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Zboží je prodávajícím dodáváno před první vchodové dveře budovy, jejíž adresa byla smluvena jako místo dodání.

6.4.       Je-li kupující podle kupní smlouvy povinen převzít zboží v provozovně prodávajícího, přičemž zboží nepřevezme do čtrnácti dnů od výzvy prodávajícího k odběru zboží nebo jiné lhůtě delší smluvené s prodávajícím, kupní smlouva marným uplynutím této lhůty zaniká.

6.5.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a závady stručně popsat v dodacím listu při jeho potvrzení. V případě shledání rozsáhlého porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.7.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7.       Práva z vadného plnění

7.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, toto zboží:

7.2.1.    má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.       Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

7.6.      Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní.

7.7.      Prodávající rozhodne o reklamaci ihned při osobním podání, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Pro práva a povinnosti smluvních stran se použijí také další ustanovení §19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

7.8.      Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

7.9.       Za vadu zboží se nepovažuje mimo jiné obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl u přírodních materiálů (např. kůže), textilních a umělých materiálů (např. jsou-li u nábytkových látek drobné odchylky ve vzoru látky nebo barevném tónu), lakovaných ploch. Za vadu zboží se nepovažují také rozdíly rozměrů u čalouněného nábytku v rámci obvyklé tolerance.

7.10.     Prodávající splní řádně svůj závazek z kupní smlouvy i v případě, že jsou na zboží provedeny drobné technické změny.

7.11.     Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jakékoliv jeho provozovny.

7.12.     Další práva a povinnosti stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží může upravit reklamační řád prodávajícího, je-li prodávajícím vydán.

 

8.       Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.2.       Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy hajdalanek@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Se stížností se kupující může obrátit také na Českou obchodní inspekci.

8.3.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

8.4.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9.       Zvláštní ustanovení pro případy, kdy kupující není spotřebitelem

9.1.       V případech, kdy kupující není spotřebitelem, se ustanovení čl. 5.2 až 5.6, čl. 7.7 a čl. 8.2 obchodních podmínek nepoužijí.

9.2.       V případě, že kupující není spotřebitelem, prodávající nese odpovědnost pouze za újmu, kterou zavinil.

 

10.     Závěrečná ustanovení

10.1.     Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná kupujícímu.

10.4.     Kontaktní údaje prodávajícího:

Tomáš Kupčík
Sadová 332/18
679 04 Adamov
telefon: +420 601 367 157
mail: tomaholz@gmail.com

 

V Brně dne 10. 8. 2018